DANE REJESTROWE SPRZEDAWCY

Z MIŁOŚCI DO KOŚCI – Natalia Osiak
ul. Międzynarodowa 34 lok. 28
03-922 Warszawa
NIP 1133023756 REGON 387616043 wpisana do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

Regulamin sklepu

Zwrotom i wyrażeniom użytym w Regulaminie i pisanym wielką litera nadano następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., nr 4, poz. 28 ze zm.).
 2. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może poprzez prawidłowe jego wypełnienie i naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”, powodującego wysłanie wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia do systemu Sprzedawcy złożyć zamówienie i zrealizować umowę sprzedaży lub odpowiednio w przypadku Produktów w postaci cyfrowej – licencji.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – konto założone przez Klienta na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające do niej dostęp.
 6. Produkt – produkt dostępny w Sklepie zarówno w postaci materialnej, jak i cyfrowej.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem https://z-milosci-do-kosci.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient korzysta z oferowanych w jego ramach Produktów i usług.
 10. Sprzedawca – Natalia Orzech prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Z MIŁOŚCI DO KOŚCI – Natalia Orzech, pod adresem ul. Międzynarodowa 34 lok. 28, 03-922 Warszawa NIP: 1133023756.
 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę.
 13.  
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności składania zamówień i w ich następstwie zawierania umów sprzedaży lub licencji Produktów, jak również dokonywania reklamacji.
 2. Warunkiem skorzystania ze Sklepu jest akceptacja postanowień Regulaminu dostępnego przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób.
 3. Regulamin nie dotyczy świadczenia usług fizjoterapeutycznych, w odniesieniu do których zasady określa Regulamin usług dostępny na stronie https://z-milosci-do-kosci.pl/regulamin/.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że zamówienie składane przez Klienta ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 i 66¹ kodeksu cywilnego, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Zawarte w Sklepie informacje o Produktach lub usługach stanowią zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 5. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
  a) rozsyłania i umieszczania w Sklepie spamu;
  b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.
 6. Nakazuje się korzystanie ze Sklepu:
  a) w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  b) w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  c) wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.
 7. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym zwłaszcza do składania zamówień na Produkty potrzebne są:
  a) dostęp do Internetu;
  b) aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  c) aktywne konto poczty e-mail;
  d) aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub. itp. – w zależności od formatu wskazanego w opisie Produktu cyfrowego.
 2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie oraz  podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 1. Klient może dokonać zakupu jednego lub kilku Produktów, dokonując wyboru wśród różnych jego wariantów (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu) we wskazanej cenie.
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup.
 3. Celem złożenia zamówienia konieczne jest:
  a) podanie przez Klienta w Formularzu zamówienia następujących danych:
  i. imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwa firmy i numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  ii. adres (kraj, ulica, numer budynku lokalu, kod pocztowy, miasto),
  iii. numer telefonu,
  iiii. adres e-mail,
  b) akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję Regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania zamówienia.
  c) wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i tym samym utratę prawa do odstąpienia od umowy – jeżeli dostarczenie treści cyfrowych ma nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  d) wskazanie przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, czy zawierana umowa posiada dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  e) wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 4. W procesie składania zamówienia Klient zobowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty.
 5. Do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, został poinformowany i ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty ceny.
 7. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Klienta.
 8. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 9. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Formularzu zamówienia.
 10. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
 1.  
 1. Ceny aktualne w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta są podane w polskich złotych, są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie, którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zmian zawsze zawarte są w opisie Produktu.
 3. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  a) przedpłata – Klient dokonuje płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, według poniższych danych:
  Z MIŁOŚCI DO KOŚCI – Natalia Orzech
  ul. Międzynarodowa 34 lok. 28; 03-922 Warszawa
  Numer konta: 15109025900000000147412082
  Santander Bank Polska S.A
  W tytule przelewu należy wskazać podany przez Sprzedawcę kod zamówienia. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy.
  b) płatność przy odbiorze – Klient płaci odbierając zamówiony Produkt,
  c) płatność za pomocą bankowości internetowej – Klient dokonuje płatności w drodze transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub PayPal za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępnych dla Klienta sposobów płatności, w tym zastrzeżenia wymogu dokonania przedpłaty.
 6. Wszelkie koszty transakcji finansowych związanych z nabyciem Produktu ponosi Klient.
 7. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w polu „Kod kuponu” i kliknięcie przycisku „Zastosuj kupon”. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w formie elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 1.  
 1. Wysyłka Produktu nastąpi w terminie od 1 do 14 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. Szczegółowe zasady i terminy realizacji zamówień na poszczególne Produkty zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Produkcie.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu zamówienia adres wysyłki lub adres e-mail w przypadku Produktów w postaci cyfrowej. Produkt w postaci cyfrowej zostanie także udostępniony w ramach Konta, jeżeli zostało ono założone przez Klienta.  
 3. Klient informowany jest o dostępnych formach dostawy i ich kosztach przed złożeniem zamówienia.
 4. Dostawy Produktów innych niż Produkty w postaci cyfrowej realizowane są na terenie Polski.
 5. W przypadku płatności w formie przedpłaty termin wysyłki Produktu liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Klient dokonuje zamówienia z opcją płatności w formie przedpłaty to poprzez złożenie zamówienia zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 Dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w Sklepie zamówienie ulega anulowaniu.
 7. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.
 8. W przypadku konsultacji, szkoleń, czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony.
 9. W przypadku Produktów w postaci cyfrowej wysyłka Produktu do pobrania i/lub jego udostępnienie w ramach Konta nastąpi po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności.
 10. Termin realizacji zamówień, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Klienta (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o przyczynie przedłużenia terminu realizacji, wskazując w miarę możności nowy termin realizacji.
 11.  
 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w https://z-milosci-do-kosci.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć Konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania.
 4. W celu założenia Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin.
 5. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.
 6. Założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie.
 7. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o prowadzenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utraty poprzedniego.
 9. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego użytkownika.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w szczególności w przypadku, gdy Klient:
  a) korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu lub niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,
  b) korzysta ze Sklepu i Konta w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  c) kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy,
  d) podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich,
  e) narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 11. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży lub licencji zawierane za pośrednictwem Sklepu, z wyjątkiem sytuacji o których mowa w paragrafie 5 ust. 2.
 12. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 13. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 14. Wskutek usunięcia Konta Klient traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 15. Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 16. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.
 1.  
 1. W przypadku reklamacji złożonego zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
  a) adresu e-mail: kontakt(at)z-milosci-do-kosci.pl lub
  b) formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 5. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 1.  
 2.  
 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (przykładowo w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://z-milosci-do-kosci.pl/kontakt/). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do Regulaminu.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie:
  a) przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  b) nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego z tego tytułu płatności, z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9, 11 i 12 niniejszego paragrafu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli wyraził zgodę na spełnianie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do Produktu w postaci cyfrowej lub wykonanie usługi, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i związaną z tym utratę prawa do odstąpienia od umowy.
 11. Jeżeli Sprzedawca w ramach promocji sprzedał Konsumentowi – ze względu na łączną wartość zamówienia – Produkty lub usługi po cenie obniżonej, wówczas Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości, tj. co do wszystkich Produktów lub usług zakupionych za obniżoną cenę lub wyłącznie w części dotyczącej tych Produktów lub usług, które zostały zakupione po obniżonej cenie.  
 12. Jeżeli Sprzedawca udzielił Konsumentowi – ze względu na wartość zamówienia przekraczającą oznaczoną kwotę – rabatu, zaś Konsument wykonując prawo do odstąpienia od umowy obniżył wartość zamówienia do kwoty niższej niż uprawniająca do rabatu, wówczas Konsument zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy pełnej wartości Produktów lub usług, których odstąpienie nie dotyczy, a na które uprzednio udzielono rabatu.
 13. W razie częściowego odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu, Sprzedawca – poza fakturą korygującą – prześle Konsumentowi na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą przyjęcie oraz treść zmienionego zamówienia, a także zawierającą fakturę korygującą.
 14. Sprzedawca wystawi fakturę korygującą z chwilą zwrotu pieniędzy na konto Konsumenta oraz prześle ją na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej.
 15. Zasady odstąpienia od umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, mają zastosowanie także do osoby fizycznej zawierającej w ramach Sklepu umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1.  
 2.  
 1. Wszelkie dostępne w Sklepie treści, materiały elektroniczne i Produkty w postaci cyfrowej stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z będącego przedmiotem umowy Produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
  b) wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
  c) zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji, wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawarte jest w cenie Produktu.
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
  a) udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
  b) publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby będący przedmiotem licencji Produkt nie został ujawniony osobom trzecim.
 6. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów w postaci cyfrowej lub jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez Sprzedawcę w ramach licencji stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania z tytułu naruszenia przysługujących mu praw autorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów w postaci cyfrowej
 1.  
 2.  

Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i Polityce plików cookies, która znajduje się pod adresem: https://z-milosci-do-kosci.pl/polityka-prywatnosci/

 1.  
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umowami zawartymi w ramach Sklepu na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 1.  
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. 1964.16.93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 z późn. zm.).
 5.  
 6.  

Data publikacji Regulaminu: 26.04.2021 r.
Data ostatniej aktualizacji: 14.08.2023 r.