fbpx

Regulamin

DANE REJESTRACYJNE:

Z MIŁOŚCI DO KOŚCI – Natalia Orzech
ul. Międzynarodowa 34/28
03-922 Warszawa
NIP 1133023756
REGON 387616043
Wpisany do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki

Regulamin świadczenia usług:

Spis treści:

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§2 ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
§3 ZASADY REZERWACJI, PŁATNOŚCI I ODWOŁYWANIA TERAPII
§4 PLANOWANIE I PRZEBIEG TERAPII
§5 DOKUMENTACJA MEDYCZNA
§6 PRZEPISY PORZĄDKOWE
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI zaznajamia Pacjenta z przedmiotem własnej działalności gospodarczej i ze standardami obsługi Pacjenta oraz cennikiem usług.
 2. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI świadczy usługi w zakresie działalności fizjoterapeutycznej oraz inne usługi zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Usługi Z MIŁOŚCI DO KOŚCI są świadczone na podstawie niniejszego regulaminu.
 4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.
 5. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie na stronie https://z-milosci-do-kosci.pl/regulamin/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2 ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI świadczy usługi zgodnie z ofertą podaną na stronie https://z-milosci-do-kosci.pl/oferta/. Świadczenia uzależnione są od stanu zdrowia Pacjenta. Świadczenia zgodne są z najlepszymi standardami obowiązującymi w tym zakresie.
 2. Odpłatność za świadczenia określa cennik, dostępny na stronie https://z-milosci-do-kosci.pl/cennik/. Standardy wykonywania usług oraz cennik usług są integralnymi częściami niniejszego regulaminu. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI zastrzega prawo do ich zmiany.
 3. Usługi, o których mowa w pkt. 1 będą wykonywane w czasie określonym przez Strony, zgodnie z obowiązującymi standardami.
 4. Usługi świadczone są w miejscu wezwania oraz w zakładzie leczniczym (CRF Orthos Warszawa) zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów o numerze 000000236145-F-01.

§3 ZASADY REZERWACJI, PŁATNOŚCI I ODWOŁYWANIA TERAPII

 1. Rezerwacji wizyty można dokonać:
 1. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko, numer telefonu do kontaktu oraz adres w celu dojazdu na wizytę.
 2. Koszty ustalane są na podstawie cennika dostępnego na stronie w dniu rozpoczęcia terapii.
 3. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI zastrzega sobie prawo do zmiany cen wizyt po wcześniejszym poinformowaniu o tym Pacjenta i uzyskania chęci dalszego korzystania z usług w wyższej cenie.
 4. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc
  i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 1 dzień wcześniej.
 5. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie nie później niż 12 godzin przed umówionym terminem.
 6. Odwołanie wizyty później niż do godz. 18:00 dnia poprzedzającego wizytę skutkuje pobraniem opłaty
  w wysokości 50% ceny zabiegu.
 7. W przypadku niemożliwości realizacji ustalonej wizyty, Z MIŁOŚCI DO KOŚCI zobowiązuje się do wyznaczenia kolejnej wizyty w najbliższym możliwym terminie.
 8. Po wykupieniu pełnego pakietu usług Z MIŁOŚCI DO KOŚCI może zwrócić środki za wykupione, a niedoszłe do skutku wizyty. W powyższym przypadku zwrot środków następuje w ciągu 7 dni. W takiej sytuacji Z MIŁOŚCI DO KOŚCI ma prawo do nie uwzględnienia zniżek i rabatów, jakie były przyznane Pacjentowi z tytułu wykupu całego pakietu usług Z MIŁOŚCI DO KOŚCI.
 9. Opłatę za konsultację fizjoterapeutyczną można uiścić w czasie wizyty gotówką bądź płatnością kartą oraz przelewem nie później niż 24h od wizyty na numer konta:

Z MIŁOŚCI DO KOŚCI – Natalia Orzech
Ul.Międzynarodowa 34/28 03-922 Warszawa
Nr konta: 15109025900000000147412082
Santander Bank Polska S.A

 1. Pacjent otrzyma potwierdzenie płatności w formie faktury za cały miesiąc terapii lub po terapii (w zależności od ilości wizyt w miesiącu), wystawionej w serwisie fakturownia.pl, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail podany przez pacjenta lub rodzica pacjenta, bądź zostanie przekazana osobiście, w zależności od ustaleń.
 2. Zwrot środków za opłacone a niedoszłe do skutku wizyty następuje na podstawie paragonu, faktury VAT lub dowodu wpłaty KP.
 3. Za zrealizowane, odbyte i opłacone przez Pacjenta wizyty, zwrot opłat nie jest możliwy.
 4. W przypadkach losowych, środki wpłacone przez Pacjenta a niewykorzystane w trakcie terapii mogą być zwrócone osobom upoważnionym, rodzinie lub opiekunom Pacjenta. Zastosowanie ma odpowiednio pkt. 9 i 12 art. 3.
 5. W przypadku braku zapłaty za kolejne etapy terapii Z MIŁOŚCI DO KOŚCI może odmówić wykonania dalszych działań związanych z terapią Pacjenta.
 6. W przypadku niestawienia się Pacjenta wykupującego pakiet usług na umówioną wizytę, Z MIŁOŚCI DO KOŚCI ma prawo do wynagrodzenia tak, jakby wizyta doszła do skutku.

§4 PLANOWANIE I PRZEBIEG TERAPII

 1. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI planując terapię uwzględni wszelkie uwagi i sugestie pacjenta dotyczące stanu jego zdrowia, sprawności psychomotorycznej oraz dokumentację medyczną przedstawioną przez pacjenta.
 2. Pacjent lub jego Opiekun Prawny ma obowiązek podpisać zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 3. Pacjent zobowiązany jest do poinformowania Z MIŁOŚCI DO KOŚCI o stanie swojego zdrowia. W szczególności o przeciwskazaniach w terapii fizjoterapeutycznej lub innych, mogących mieć wpływ na terapię. W przypadku nie poinformowania o takich okolicznościach Z MIŁOŚCI DO KOŚCI za następstwa podjętych działań nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Rozpoczynając terapię z terapeutą z zespołu Z MIŁOŚCI DO KOŚCI Pacjent zobowiązany jest do udzielenia pełnych i wyczerpujących informacji mogących mieć wpływ na planowaną terapię. Przed przystąpieniem do terapii fizjoterapeuta zespołu Z MIŁOŚCI DO KOŚCI przeprowadzi wywiad oraz wstępne badania funkcjonalne. Wynik powyższych uwidoczniony zostanie w karcie Pacjenta. Karta pacjenta stanowi własność Z MIŁOŚCI DO KOŚCI. Prowadzący wywiad i badanie z ramienia Z MIŁOŚCI DO KOŚCI, określa cel terapii optymalny dla Pacjenta. Wraz z określeniem celu terapii, Fizjoterapeuta określa metodykę procesu terapeutycznego, dążąc do maksymalnej poprawy stanu zdrowia Pacjenta, oraz jego sprawności psychoruchowej.
 5. Terapia prowadzona jest w trakcie całego procesu, od pierwszej do ostatniej wizyty. Pacjentowi przysługuje prawo czynnego udziału zarówno w określaniu celu terapii, jak i metodyki jej prowadzenia. Koszty terapii, jak i sposób zapłaty ustalane są na podstawie obowiązującego w dniu rozpoczęcia terapii cennika.
 6. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
 • Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty,
 • uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta,
 • podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Pacjenta lub wystąpienie zmian w wyglądzie skóry.
 1. Pacjent ma prawo do korzystania z usług terapeutycznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem i zakresem.
 2. Pacjentowi przysługuje prawo do konsultacji medycznych lekarzy innych specjalności, jeśli okaże się to niezbędne do prawidłowej realizacji celu terapii. W przypadku korzystania z porad i konsultacji specjalistów niezatrudnionych bądź niewspółpracujących z Z MIŁOŚCI DO KOŚCI winien on o tym fakcie poinformować Z MIŁOŚCI DO KOŚCI .
 3. Pacjent ma prawo do korzystania z innych terapii fizjoterapeutycznych wspomagających realizację celu terapii fizjoterapeutycznej po uzgodnieniu z Z MIŁOŚCI DO KOŚCI.
 4. Pacjent zobowiązany jest do poddania się badaniu innego specjalisty, jeżeli zdaniem Z MIŁOŚCI DO KOŚCI badanie to jest niezbędne dla dalszego prawidłowego realizowania celu terapii. W przypadku odmowy wykonania badania, bądź zatajenia jego wyników, bądź korzystania przez Pacjenta równolegle z terapii w innym ośrodku bez powiadomienia o tym fakcie, Z MIŁOŚCI DO KOŚCI może odstąpić od dalszej terapii ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia za rozpoczętą terapię. Stosuje się odpowiednio Art. 5 pkt 10.

§5 DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 1. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI prowadzi dokumentację elektroniczną korzystając z systemu finezjo.pl.
 2. Dane pacjenta są chronione i nie są udostępniane stronom trzecim bez zgody Pacjenta.
 3. Dokumentacja medyczna wydawana jest na wniosek pacjenta  w ciągu 7 dni. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI nie pobiera opłaty za wydanie dokumentacji medycznej.
 4. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI zastrzega sobie prawo do nie wydawania dokumentacji medycznej drogą elektroniczną.

§6 PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. W przypadku jeżeli Pacjent nie przestrzega wskazań terapeutów reprezentujących Z MIŁOŚCI DO KOŚCI, korzysta z innych terapii u osób trzecich, Z MIŁOŚCI DO KOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za wyniki podjętych działań.
 2. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI oświadcza, że jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pacjent wyrażając zgodę na korzystanie z usług świadczonych przez Z MIŁOŚCI DO KOŚCI oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 2. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 4. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych opisany jest na naszej stronie Polityki Prywatności.
 5. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

Data publikacji regulaminu: 19.01.2021

Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2021