Regulamin świadczenia usług (dalej „Regulamin”):

Regulamin określa warunki korzystania z usług fizjoterapeutycznych, polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, świadczonych przez Natalię Osiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Z MIŁOŚCI DO KOŚCI – Natalia Osiak (dalej: „Z MIŁOŚCI DO KOŚCI”), ul. Międzynarodowa 34 lok. 28, 03-922 Warszawa, NIP 1133023756, Regon 387616043, adres e-mail: kontakt(at)z-milosci-do-kosci.pl.

Pacjent wyrażając zgodę na korzystanie z usług świadczonych przez Z MIŁOŚCI DO KOŚCI oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

Spis treści:

 1. Usługi fizjoterapeutyczne świadczone w ramach działalności Z MIŁOŚCI DO KOŚCI stanowią usługi zdrowotne wykonywane przez pracowników służby zdrowia na rzecz pacjentów w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w związku z czym do umów, których są one przedmiotem, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w szczególności przepisy dotyczące zasad zawierania umów na odległość oraz związanego z nimi ustawowego prawa odstąpienia od umowy.
 2. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI świadczy usługi z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.
 3. Zakres i warunki świadczonych przez Z MIŁOŚCI DO KOŚCI usług określa oferta dostępna pod adresem strony internetowej https://z-milosci-do-kosci.pl/oferta/.
 4. Odpłatność za usługi świadczone Z MIŁOŚCI DO KOŚCI oraz czas ich trwania określa Cennik, dostępny pod adresem strony internetowej https://z-milosci-do-kosci.pl/cennik/, zawierający wykaz cen wizyt – pojedynczych oraz pakietów – oferowanych przez Z MIŁOŚCI DO KOŚCI. Pakiet może być realizowany wyłącznie przez pacjenta na rzecz lub przez którego został nabyty.
 5. Cennik, Oferta i załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 6. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Oferty lub Cennika, przy czym zmiany te pozostają bez wpływu na warunki i zasady świadczenia usług przez Z MIŁOŚCI DO KOŚCI w przypadku wizyt, które przed dniem wejścia w życie tych zmian zostały zarezerwowane, opłacone lub wykupione w ramach pakietu.
 7. Z zastrzeżeniem §4 usługi świadczone są w zakładzie leczniczym – Z Miłości Do Kości – Centrum Rehabilitacji Leczniczej w Warszawie (04-616) przy ul. VIII Poprzecznej 2a/15 lub w domu pacjenta, zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą o numerze 000000248780.
 1. Rezerwacji wizyty można dokonać:
  a) telefonicznie pod numerem: 691-929-761 lub 533-149-645,
  b) za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://z-milosci-do-kosci.pl/kontakt/,
  c) za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt(at)z-milosci-do-kosci.pl.
  d) za pośrednictwem wtyczki do zarządzania rezerwacjami i terminarzem – WP Amelia
 2. Usługi w ramach wizyt w miejscu wezwania świadczone są na obszarze m. st. Warszawa, a w przypadku innej lokalizacji – po wyrażeniu zgody przez Z MIŁOŚCI DO KOŚCI i ustaleniu odrębnych warunków świadczenia usługi, uwzględniających koszt i czas dojazdu do pacjenta.
 3. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko, numer kontaktowy oraz adres, jeżeli wizyta ma się odbyć w miejscu wezwania.
 4. Zmiana terminu rezerwacji wizyty jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnego terminu i jednoczesnym telefonicznym zawiadomieniu Z MIŁOŚCI DO KOŚCI o zmianie terminu nie później niż 1 dzień roboczy wcześniej, przy czym za dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., nr 4, poz. 28 ze zm.).
 5. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie (w tym za pośrednictwem wiadomości sms) lub mailowo na adres kontakt(at)z-milosci-do-kosci.pl, przy czym odwołanie wizyty w dniu poprzedzającym wizytę po godz. 18:00 skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny wizyty.
 6. W przypadku niemożliwości realizacji ustalonej wizyty z przyczyn dotyczących Z MIŁOŚCI DO KOŚCI, Z MIŁOŚCI DO KOŚCI zobowiązuje się do wyznaczenia kolejnej wizyty w najbliższym możliwym terminie.
 7. Opłatę za wizytę można uiścić gotówką lub kartą płatniczą – najpóźniej bezpośrednio po zakończeniu wizyty lub przelewem nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia wizyty na następujący numer konta:
  Z MIŁOŚCI DO KOŚCI – Natalia Osiak ul. Międzynarodowa 34 lok.28 03-922 Warszawa
  numer konta: 15109025900000000147412082 Santander Bank Polska S.A
 8. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Z MIŁOŚCI DO KOŚCI.
 9. W zależności od indywidualnych ustaleń Z MIŁOŚCI DO KOŚCI wystawia fakturę za świadczone usługi (w formie papierowej lub elektronicznej) w terminie nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce wizyta lub po każdorazowej wizycie. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail podany przez pacjenta lub odpowiednio jego przedstawiciela ustawowego/ opiekuna prawnego albo zostanie przekazana osobiście.
 10. Za zrealizowane, odbyte i opłacone przez pacjenta wizyty, zwrot opłat nie jest możliwy.
 11. W przypadku niestawienia się pacjenta w ustalonym terminie i zarazem nieodwołania jej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 niniejszego paragrafu, Z MIŁOŚCI DO KOŚCI przysługuje prawo do wynagrodzenia tak, jakby wizyta doszła do skutku.
 12. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, w razie skutecznego odwołania przez którąkolwiek ze stron opłaconej wizyty i niewyznaczenia innego jej terminu, Z MIŁOŚCI DO KOŚCI w terminie 7 dni od dnia odwołania zwraca uiszczoną z tego tytułu opłatę na wskazany przez pacjenta lub odpowiednio jego przedstawiciela ustawowego/ opiekuna prawnego numer rachunku bankowego. Przy czym, w przypadku wydania paragonu fiskalnego, pacjent zobowiązany jest do zwrotu jego oryginału.
 1. Pacjent zobowiązany jest do udzielenia Z MIŁOŚCI DO KOŚCI pełnych i wyczerpujących informacji o stanie swojego zdrowia, w szczególności o przeciwskazaniach w terapii fizjoterapeutycznej lub innych okolicznościach, mogących mieć wpływ na świadczone przez Z MIŁOŚCI DO KOŚCI usługi.
 2. W oparciu o informacje, o których mowa w ust. 1, przedstawioną dokumentację medyczną, wywiad i wstępne badania funkcjonalne przeprowadzone przez Z MIŁOŚCI DO KOŚCI przed rozpoczęciem świadczenia usług, a także uwagi i sugestie pacjenta, Z MIŁOŚCI DO KOŚCI określa cel terapii optymalny dla pacjenta oraz metodykę procesu terapeutycznego, dążąc do maksymalnej poprawy stanu zdrowia pacjenta oraz jego sprawności psychoruchowej.
 3. Przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Z MIŁOŚCI DO KOŚCI pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma obowiązek złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Jeżeli pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, składa jego przedstawiciel ustawowy.
 5. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do świadczonej przez Z MIŁOŚCI DO KOŚCI usługi fizjoterapeutycznej, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Zgoda lub sprzeciw pacjenta, o którym mowa w niniejszym ustępie, może być wyrażona także ustnie albo przez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez Z MIŁOŚCI DO KOŚCI albo brak takiej woli.
 6. W przypadku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5, Z MIŁOŚCI DO KOŚCI może podjąć się świadczenia usług fizjoterapeutycznych wyłącznie na podstawie zezwolenia sądu opiekuńczego.
 7. Przed wyrażeniem zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pacjenta Z MIŁOŚCI DO KOŚCI udziela pacjentowi i/lub odpowiednio jego przedstawicielowi ustawowemu/ opiekunowi prawnemu przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, proponowanych możliwych metodach terapeutycznych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania.
 8. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI może odmówić świadczenia usług , jeżeli:
  a) pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą Z MIŁOŚCI DO KOŚCI,
  b) uzna, że zagraża ona zdrowiu pacjenta,
  c) podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia pacjenta lub wystąpienie zmian skórnych,
  d) pacjent odmawia podania pełnych informacji o jego stanie zdrowia lub wykonania badań, które są niezbędne dla dalszej realizacji celu terapii,
  e) pacjent nie stosuje się do zaleceń Z MIŁOŚCI DO KOŚCI.
 9. Pacjent ma prawo do korzystania z:
  a) usług terapeutycznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem i zakresem;
  b) innych terapii fizjoterapeutycznych wspomagających realizację celu terapii prowadzonej przez Z MIŁOŚCI DO KOŚCI po uprzednim poinformowaniu Z MIŁOŚCI DO KOŚCI.
 1. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI świadczy usługi fizjoterapeutyczne na rzecz pacjentów także drogą elektroniczną w formie wideo-rozmowy, dalej zwane „Konsultacjami online”.
 2. Opłatę za Konsultację online należy uiścić z góry nie później niż jeden dzień roboczy przed jej planowanym terminem przelewem na następujący numer konta:
  Z MIŁOŚCI DO KOŚCI – Natalia Osiak
  ul. Międzynarodowa 34 lok.28 03-922 Warszawa
  numer konta: 15109025900000000147412082
  Santander Bank Polska S.A
 3. Do korzystania z Konsultacji online w formie wideo-rozmowy potrzebne są:
 • dostęp do Internetu,
 • urządzenie wyposażone w kamerę, mikrofon i głośniki lub słuchawki,
 • aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • aplikacja Skype, Microsoft Team lub Zoom.
 1.  
 2. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez pacjentów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie oraz podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Konsultacji online.
 3. W ramach korzystania z Konsultacji online zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym.
 4. W przypadku reklamacji Konsultacji online należy kontaktować się Z MIŁOŚCI DO KOŚCI za pośrednictwem:
  a) formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://z-milosci-do-kosci.pl/kontakt/,
  b) wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt(at)z-milosci-do-kosci.pl.
 5. Reklamacja Konsultacji online powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację pacjenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Z MIŁOŚCI DO KOŚCI wezwie pacjenta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje pacjenta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do Konsultacji online odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu odnoszące się do usług fizjoterapeutycznych świadczonych w ramach wizyt w miejscu wezwania i zakładzie leczniczym.
 1. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu przez Z MIŁOŚCI DO KOŚCI świadczeń zdrowotnych.
 2. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej, korzystając z systemu finezjo.pl, prowadzonego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa.
 3.  Z MIŁOŚCI DO KOŚCI udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta – na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  
 4. Dokumentacja medyczna wydawana jest na wniosek pacjenta lub odpowiednio  upoważnionej do tego osoby w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI nie pobiera opłaty za wydanie dokumentacji medycznej.
 5. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI zastrzega sobie prawo do niewydawania dokumentacji medycznej drogą elektroniczną.
 1. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli wynika ono w szczególności z:
  a) podania przez pacjenta nieprawdziwych informacji o jego stanie zdrowia,
  b) przyczyn niezależnych od Z MIŁOŚCI DO KOŚCI,
  c) terapii fizjoterapeutycznej podejmowanej przez inny podmiot niż Z MIŁOŚCI DO KOŚCI,
  d) działań pacjenta, polegających na niestosowaniu się do wskazań i zaleceń Z MIŁOŚCI DO KOŚCI.
 2. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 1. Z MIŁOŚCI DO KOŚCI udostępnia Regulamin na stronie internetowej pod https://z-milosci-do-kosci.pl/regulamin/, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych opisany jest w Polityce prywatności i polityce plików cookies, dostępnej pod adresem strony internetowej https://z-milosci-do-kosci.pl/polityka-prywatnosci/.

Data publikacji Regulaminu: 26.04.2021 r.
Data ostatniej aktualizacji: 14.08.2023 r.